fbpx
Select Page

Privacy Policy WAVE

WAVE AGENCY NV is toegewijd aan het beschermen van de vertrouwelijkheid en het geheim van de informatie die aan haar is toevertrouwd. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting, is Wave Agency toegewijd aan de correcte bescherming en gebruik van persoonsgegevens (soms ook “persoonlijke informatie” genoemd).

Deze algemene privacyverklaring (hierna, “de Privacyverklaring”) heeft als doel u volledige informatie omtrent deze privacyverklaring te verstrekken. Ze licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak. U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.privacycommission.be/nl

Vooraf: Wat is de draagwijdte van deze Privacyverklaring?

 1. Wat betekent ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’ en wie is ‘verwerkingsverantwoordelijke’?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres, enz….

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

Wave Agency is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit betekent dat Wave Agency bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat zij uw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.

Als enig contactpunt binnen Wave Agency is er geen DPO, wel een contactpersoon en bijhorend e-mailadres: Koen Van Der Haegen, koen@wave-agency.com

 1. Aansprakelijkheid

Wave Agency heeft dan wel deze website ontworpen, doch heeft zij hierbij de instructies van de verantwoordelijke van de verwerking, zijnde X gevolgd. Wave Agency kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de fout aantoonbaar bij X ligt, of bij verlies, diefstal of corruptie van data of persoonsgegevens, identiteitsdiefstal, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen, laat staan alle mogelijke datalekken, nadat Wave Agency reeds alle persoonsgegevens zelf heeft vernietigd of geanonimiseerd en reeds aan de verwerkingsverantwoordelijke X heeft overgemaakt.

De aansprakelijkheid van Wave Agency voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 euro per gebeurtenis en maximaal 5.000 euro per kalenderjaar.

De aansprakelijkheid van Wave Agency zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

 

 1. Voor wie is de privacyverklaring bestemd?

Wave Agency verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten, partners en netwerkcontacten.

We vragen deze gegevens zelf op aan de betrokkene of krijgen de gegevens – uiteraard in overeenstemming met de wet op de privacy – aangeleverd door overheden, partners, netwerkcontacten.

 1. Op welke gegevens heeft deze privacyverklaring betrekking?
 2. a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw kbo – nummer of uw telefoonnummer).

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken types van diensten:

 • identificatiegegevens/NAW gegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …);
 • beroep (bijvoorbeeld: uitgeoefende functie, opleiding, …);
 • samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, …);

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op één of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw kinderen, uw partner, een leverancier of een klant …).

Ingeval van kinderen (jonger dan 16 jaar), verwerken wij alleen hun persoonsgegevens indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

 1. b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten, vindt u terug in de ‘bijzondere categorieën’. Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

In de praktijk zal Wave Agency geen persoonsgegevens van dergelijke aard verwerken.

 

 1. c) Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen

Wave Agency verwerkt geen persoonsgegevens van dergelijke aard. Mocht dit in uw concreet geval van toepassing zijn, zullen wij u hiervan op voorhand verwittigen en u expliciete toestemming vragen.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Kandidaten

De persoonsgegevens van kandidaten worden 2 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Personeel

De persoonsgegevens van personeel worden 10 jaar na stopzetting van de arbeidsovereenkomst bewaard.

Klanten / prospecten

De persoonsgegevens van klanten worden 10 jaar na het intern afsluiten van uw dossier bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Leveranciers

De persoonsgegevens van leveranciers worden 10 jaar na laatste facturatie van uw dossier bijgehouden.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 

 

 

Websitegebruikers

De persoonsgegevens van websitegebruikers van de Wave Agency website alsook van de websites die door Wave Agency voor haar klanten zijn ontwikkeld, worden bijgehouden zolang dit noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Welk type gegevens verzamelen wij
1.2 De juridische gronden die we hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken
1.3 De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt
1.4 Automatische verzameling van persoonsgegevens

1.4.1 IP adressen
1.4.2 Cookies
1.4.3 Web beacons
1.4.4 Locatiegebaseerde tools

1.5 Widgets en applicaties voor sociale media
1.6 Kinderen

 1. Delen en overdragen van persoonsgegevens

2.1 Overdracht aan derden

 1. Keuzes
  4. Uw rechten
  5. beveiliging en integriteit van gegevens
  6. Links naar andere sites
  7. Wijzigingen aan de deze verklaring
  8. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens
  9. Met wie contact opnemen in geval van vragen
  10. Vragen inzake privacy en over de handhaving

 

 

 

 

 

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Welk type gegevens verzamelen wij

Wave Agency ontwikkelt in hoofdzaak websites voor haar klanten. Wij verkrijgen persoonsgegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken – bijvoorbeeld door contact met ons of onze klant op te nemen per e-mail of door het registreren voor bepaalde diensten. In bepaalde gevallen heeft u mogelijks eerder uw persoonsgegevens verstrekt aan Wave Agency (indien u bijvoorbeeld een voormalige werknemer bent). Als u ervoor kiest om te registeren of in te loggen op een Wave Agency-website of een door Wave Agency ontwikkelde website voor haar klanten met behulp van een eenmalige inlogdienst van derden die uw identiteit verifieert en uw aanmeldingsgegevens voor sociale media (bv. Linkedin, google, of twitter) koppelt met Wave Agency of met onze klant, zullen wij alle informatie of inhoud verzamelen nodig voor de registratie of log-in waarvan u heeft toegestaan dat de sociale media-aanbieder met ons deelt, zoals uw naam en uw e-mailadres. Andere informatie die wij verzamelen kan afhankelijk zijn van de privacy-instellingen die u heb ingesteld bij uw aanbieder van sociale media, gelieve daarom de privacyverklaring of het beleid van de betreffende dienst te raadplegen.

Door u te registreren en/of persoonsgegevens aan Wave Agency of haar klant te verstrekken, geeft u ons uw expliciete toestemming zodat Wave Agency deze gegevens mag gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij wij hiervoor u toestemming verkrijgen, of tenzij anders vereist of toegestaan door de wet of professionele standaarden. Bijvoorbeeld, indien u zich aanmeldt bij een Wave Agency-website of een door Wave Agency ontwikkelde website voor haar klanten en informatie over u voorkeuren verstrekt, zullen wij deze informatie gebruiken om u gebruikerservaring te personaliseren. Wanneer u zich aanmeldt of inlogt met behulp van een eenmalige derde partij aanmelding, kunnen we u ook herkennen als dezelfde gebruiker op alle verschillende apparaten die u gebruikt en uw gebruikerservaring personaliseren op de verschillende door Wave Agency ontwikkelde websites voor haar klanten die u bezoekt. Als u zich abonneert op het ontvangen van direct marketing (d.w.z. Nieuwsbrieven, inzichten, events, enz.) van Wave Agency zelf of van haar klanten, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u deze berichten te sturen. Indien u ons een curriculum vitae (cv) stuurt om online te solliciteren voor een functie bij Wave Agency, zullen we deze informatie die u verstrekt gebruiken om u te matchen met beschikbare Wave Agency-vacatures.

 

In bepaalde gevallen, waarin u zich hebt geregistreerd voor bepaalde diensten, kunnen wij uw e-mailadres opslaan totdat we binnen de 48uur, na de door u opgegeven informatie, een bevestiging ontvangen (bv. wanneer we een e-mail verzenden naar het verstrekte e-mailadres als onderdeel van uw registratie om een aanvraag van inschrijving te bevestigen).

1.2 De juridische gronden die we hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken

Wave Agency verzamelt in het algemeen enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen. Waar aanvullende gegevens worden gevraagd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het moment van verzamelen.

De toepasselijke wetgeving laat ons toe om persoonsgegevens te verwerken, zolang we daarvoor een wettelijke verwerkingsgrond hebben. Het vereist ook dat wij u vertellen wat die gronden zijn. Als gevolg, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij op de volgende juridische gronden vertrouwen:

Uitvoering van een overeenkomst: dit is wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de intentie om een overeenkomst aan te gaan, na te komen;
Wettelijke verplichting: dit is wanneer wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bijhouden van gegevens voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetgevingsinstantie;
Gerechtvaardigde belangen: wij mogen uw persoonsgegevens verwerken indien dit in ons legitiem belang is om een wettige activiteit te runnen of om deze activiteit te bevorderen, zolang dit niet opweegt tegen uw belangen; of
Uw toestemming: Wij kunnen u af en toe om specifieke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, en zullen uw persoonsgegevens in dit opzicht enkel verwerken indien u hiermee instemt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met Wave Agency via koen@wave-agency.com.

Wave Agency verzamelt enkel bijzondere categorieën van persoonsgegevens wanneer de relevante personen ons vrijwillig deze informatie verstrekken of wanneer de verzameling van dergelijke informatie vereist of toegestaan is door de wet of professionele standaarden. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens omvatten persoonsgegevens met betrekking tot ras, etniciteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, religieuze of politieke overtuigingen, gegevens betreffende gezondheid, genetische gegevens, biometrische gegevens, seksueel leven of geaardheid, of strafregister. Gelieve uw discretie te gebruiken bij het verstrekken van persoonsgegevens van bijzondere categorieën aan Wave Agency, en verstrek in geen geval persoonsgegevens van bijzondere categorieën aan Wave Agency, tenzij u daarmee expliciet toestemt dat Wave Agency deze informatie gebruikt voor legitieme zakelijke doeleinden.

1.3 De doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt

We zullen uw persoonsgegevens verwerken voor klanten/derden, voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.

Dit doel kan de uitvoering zijn van een verbintenis, de verbetering van uw bezoek van onze website of portalen, de verbetering van onze producten en diensten in het algemeen, het aanbieden van diensten of toepassingen, marketingcommunicatie en acties, web personalisatie, analyses van consumentengedrag, uitsturen van commerciële dm’s en e-mailings of nieuwsbrieven, direct marketing, web analyses, enz.

1.4 Automatische verzameling van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen gebruiken Wave Agency en zijn dienstverleners cookies, webbeacons en andere technologieën, om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u ons online bezoekt, evenals via e-mails die we kunnen uitwisselen. De verzameling van deze informatie stelt ons in staat om uw online ervaring te personaliseren, de prestaties, bruikbaarheid en effectiviteit van Wave Agency’s online aanwezigheid te verbeteren en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

1.4.1 IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat wordt toegewezen aan uw computer of op een op internet aangesloten apparaat wanneer u het internet bezoekt. Hiermee kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. IP-adressen waaruit bezoekers lijken voort te komen, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en systeemdiagnosedoeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm worden gebruikt om trend en prestatieanalyses van de website uit te voeren.

 

1.4.2 Cookies

Een “Cookie” is een klein stukje tekst dat een website in de browser plaatst of Cookies kunnen op uw computer of op een op internet aangesloten apparaat worden geplaatst wanneer u ons online bezoekt. Hierdoor kan de site uw computer of apparaat onthouden en het dient een aantal doelen.

Op sommige van onze websites verschijnt een kennisgevingsbanner die uw toestemming vereist om cookies te verzamelen. Als u geen toestemming geeft wordt uw computer of uw op internet aangesloten apparaat niet gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Een secundair type cookie dat “gebruikersinvoer”-cookies wordt genoemd, kan nog steeds nodig zijn voor de benodigde functionaliteit. Dergelijke cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van deze kennisgevingsbanner. Uw selectie wordt opgeslagen in een cookie en is geldig voor een periode van 90 dagen. Als u uw selectie wilt intrekken, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

Hoewel de meeste browsers automatisch cookies accepteren, kunt u ervoor kiezen cookies al dan niet te accepteren via de instellingen van uw browser (vaak te vinden in het menu Extra of Voorkeuren van uw browser). U kunt op elk moment ook cookies van uw apparaat verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies aanvaardt, u mogelijks sommige functies van onze website niet volledig kunt ervaren.

Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites zoals www.allaboutcookies.org.

Hoe cookies uitschakelen?

Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u onthouden dat sommige afbeeldingen mogelijks niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen of online diensten mogelijks niet kunt gebruiken.

Als u geplaatste cookies wilt verwijderen, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

U vindt meer informatie over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies op de volgende link: – klik op hoe u cookies kunt beheren of verwijderen.

 

Soorten cookies

“Sessie” Cookies worden alleen opgeslagen in het geheugen van het apparaat tijdens de browsersessie van een gebruiker en worden automatisch verwijderd van het apparaat van de gebruiker wanneer de browser wordt gesloten.

“Persistente” Cookies worden op het apparaat van de gebruiker opgeslagen en worden niet verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, tenzij ze door u worden verwijderd. Permanente cookies kunnen gebruikersvoorkeuren voor een bepaalde website onthouden, waardoor deze voorkeuren in toekomstige browsersessies kunnen worden gebruikt.

Hieronder staat een lijst van de soorten cookies die op onze websites worden gebruikt:

Doel

Beschrijving

Soort en vervaldatum

Internetgebruik (d.w.z. de browser van de gebruiker)

Onze websites zijn ontworpen met behulp van standaard internet browsers. Deze beschikken over ingebouwde cookies die compatibiliteitsproblemen oplossen (bv. om uw browsertype te herkennen) en prestaties te verbeteren (bv. om de inhoud sneller te laden).

Sessie

wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

beveiliging (e.g. Asp .NET) Cookies

Als u zich aanmeldt voor toegang tot een afgeschermd gedeelte, zorgen onze cookies ervoor dat uw apparaat voor de duurtijd van uw bezoek is ingelogd. U heeft uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor toegang tot de afgeschermde gedeelten. 

Sessie

wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Website voorkeuren

Onze cookies kunnen ook uw websitevoorkeuren onthouden (bv. taal), of proberen uw ervaring te verbeteren (bv. door een groet of inhoud te personaliseren). Dit geldt voor gedeelten waarvoor u zich specifiek heeft aangemeld of waarvoor u een account heeft aangemaakt.

Sessie

wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

Analyse

Wij gebruiken verschillende analytische tools om te begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Dit stelt ons in staat de kwaliteit en de inhoud van Wave Agencyagency.com te verbeteren voor onze bezoekers. De geaggregeerde statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het totaal aantal bezoeken of paginaweergaven en doorverwijzingen naar onze websites. Voor verdere details betreffende ons gebruik van Google Analytics, zie hieronder.

Persistent, maar zal na twee jaar automatisch verwijderd worden als u Wave Agencyagency.com niet meer bezoekt

Feedback websitebezoekers

Wij gebruiken een externe enquêtetool om een deel van de bezoekers te vragen feedback te geven. Er worden cookies gebruikt om te voorkomen dat bezoekers herhaaldelijk dit verzoek krijgen.

De eerste cookie (1) wordt opgeslagen wanneer de bezoeker niet wordt verzocht aan de enquête deel te nemen en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat bezoekers na hun eerste paginaweergave niet wordt gevraagd deel te nemen.

De tweede cookie (2) wordt opgeslagen wanneer de bezoeker wordt verzocht aan de enquête deel te nemen en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de bezoeker gedurende 90 dagen niet opnieuw wordt verzocht deel te nemen.

1 Sessie
wordt verwijderd wanneer de browser wordt gesloten

2 Persistent
wordt automatisch verwijderd na 90 dagen of na de weergave van het verzoek tot deelname aan de enquête

Inhoud delen

Wij gebruiken sociale media widgets of knoppen van derden om u aanvullende functies ter beschikking te stellen waarmee u inhoud van onze webpagina’s kunt delen op sociale media of via e-mail. Door deze widgets of knoppen te gebruiken, kan een cookie op uw apparaat worden geplaatst om het gebruik van deze functies eenvoudiger te maken, ervoor te zorgen dat uw interactie op onze webpagina’s wordt weergegeven (bv. dat wordt bijgehouden hoe vaak de informatie wordt gedeeld) en om informatie over uw activiteiten op internet en op onze websites, op te slaan. Wij raden u aan de privacy-informatie van elke aanbieder te raadplegen voordat u gebruik maakt van zulke dienst. Voor meer informatie over ons gebruik van sociale media widgets en –applicaties, zie hieronder.

Persistent, maar zal na twee jaar automatisch verwijderd worden als u Wave Agencyagency.com niet meer bezoekt

 

 

 

Andere hulpmiddelen en widgets van derde partijen kunnen op onze afzonderlijke webpagina’s worden gebruikt om extra functionaliteiten te bieden. Het gebruik van deze hulpmiddelen of widgets kan een cookie op uw apparaat plaatsen om hun dienst gebruiksvriendelijker te maken en om ervoor te zorgen dat uw interactie correct wordt weergegeven op onze webpagina’s.

Cookies op zich vertellen ons niet wat uw e-mailadres is of identificeren u niet persoonlijk. In onze analytische rapporten kunnen we andere identificatiegegevens, waaronder IP-adressen, verkrijgen, maar dit is bedoeld om het aantal unieke bezoekers van onze websites en de geografische oorsprong van bezoekerstrends te identificeren, en niet om individuele bezoekers te identificeren.

DOOR OP ONZE WEBSITES TE NAVIGEREN OF DOOR UW INLOGGEGEVENS IN TE GEVEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ZONES GERESERVEERD VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT WE DEZE COOKIES OP UW COMPUTER OF OP HET INTERNET AANGESLOTEN APPARAAT KUNNEN PLAATSEN.

 

 

 

1.4.3 Webbeacons

Een webbeacon is een klein afbeeldingsbestand op een webpagina dat kan worden gebruikt om bepaalde informatie van uw computer te verzamelen, zoals een IP-adres, de tijd dat de inhoud werd bekeken, een browsertype en het bestaan van cookies die eerder waren ingesteld door dezelfde server. Wave Agency gebruikt enkel webbeacons in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wave Agency of haar dienstverleners kunnen webbeacons gebruiken om de effectiviteit te volgen van websites van derden die ons rekruterings- of marketingdiensten aanbieden of om geaggregeerde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren.

U hebt de mogelijkheid om sommige webbeacons onbruikbaar te maken door bijhorende cookies af te wijzen. De webbeacon kan nog steeds een anoniem bezoek vanaf uw IP-adres registreren maar de cookie-informatie zal niet worden geregistreerd.

In sommige van onze nieuwsbrieven en andere communicaties kunnen we de acties van ontvangers volgen, zoals de frequentie van de opening van e-mails via links opgenomen in deze berichten. We verzamelen deze informatie om de interesse van gebruikers te meten en toekomstige gebruikerservaringen te verbeteren.

1.4.4 Locatiegebaseerde tools

 Wave Agency kan de geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat registreren en gebruiken. Deze locatiegegevens worden verzameld met het doel u informatie te verschaffen. De locatiegegevens worden verzameld met het doel u informatie te verschaffen over diensten die volgens ons met het oog op uw geografische locatie voor u interessant kunnen zijn en onze locatiegebaseerde producten en diensten te verbeteren.

1.5 Sociale media widgets and applicaties

Wave Agency websites kunnen over functionaliteiten beschikken die het mogelijk maken inhoud te delen via sociale media van derden, zoals de Facebook Like-knop en de Twitter-widget. Deze sociale media kunnen gegevens met betrekking tot uw gebruik van Wave Agency websites verzamelen en gebruiken (zie details cookies “Inhoud delen” hierboven). Persoonsgegevens die u via deze sociale media verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere leden van die sociale media-applicatie, en op deze interacties is het privacybeleid van de bedrijven die deze applicatie ter beschikking stellen van toepassing. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze bedrijven of de manier waarop zij uw gegevens gebruiken.

Voorts kunnen de websites van Wave Agency blogs, forums, crowd-sourcing en andere applicaties of diensten (gezamenlijk “sociale media functionaliteiten”) bevatten. Het doel van de sociale media is het vereenvoudigen van het delen van kennis en inhoud. Persoonsgegevens die u verstrekt via een sociale media functionaliteit van Wave Agency kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van die sociale media functionaliteit (tenzij anders vermeld op het moment van verzameling), waarover wij beperkte of geen controle hebben.

 

1.5 Kinderen

Wave Agency begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn met name niet opzettelijk ontworpen voor of gericht op kinderen.

 

 1. Delen en overdragen van persoonsgegevens

2.1 Overdracht aan derden

Wij delen enkel persoonsgegevens met derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen of voor de behandeling van uw verzoeken, en/of voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Dit omvat het volgende:

In sommige gevallen kan Wave Agency persoonsgegevens over u delen met verschillende externe bedrijven of dienstverleners of leveranciers, ook voor hun eigen direct marketinggebruik. Deze derden zijn (niet -limitatief): de klanten van Wave Agency en toeleveranciers zoals drukkers, handlingbedrijven, e-mailingclients (e-mailings worden verstuurd via software van derden), de bedrijven die de servers van Wave Agency hosten…etc.

Daarnaast kan Wave Agency bepaalde persoonsgegevens over geografische grenzen heen overdragen aan andere aan Wave Agency aangesloten kantoren of externe kantoren die met ons samenwerken of namens ons handelen. Wave Agency kan ook persoonsgegevens bewaren in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied waarin u gevestigd bent. Overdracht van persoonsgegevens door Wave Agency gebeurt in overeenstemming met de van toepassing zijnde Belgische gegevensbeschermingswetgeving.

Wave Agency kan ook persoonsgegevens vrijgeven aan onze dienstverleners: Wave Agency werkt samen met gerenommeerde partners, dienstverleners of agentschappen, zodat zij uw persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken.

Wave Agency zal alleen persoonsgegevens aan hen overdragen wanneer ze voldoen aan onze strikte normen voor de verwerking van gegevens en beveiliging. wij delen alleen persoonsgegevens die hen toestaan hun diensten te verlenen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Indien we worden gereorganiseerd of verkocht aan een andere organisatie, kan Wave Agency ook persoonsgegevens vrijgeven in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van het bedrijf van de site waarop de gegevens betrekking hebben;
gerechtshoven, rechtbanken, wetshandhavings- of regelgevende instanties: Wave Agency kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van gerechtshoven, rechtbanken en overheids- of rechthandhavingsinstanties, of wanneer het noodzakelijk of verstandig is om geldende wetten, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven;
audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

Bovendien kan Wave Agency bepaalde persoonsgegevens buiten de EER overdragen aan externe bedrijven die bij of namens ons werken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. Wave Agency kan ook persoonsgegevens opslaan buiten de EER. indien we dit doen zullen uw persoonsgegevens beschermd blijven door middel van contracten afgesloten met die organisatie buiten de EER, die in een door de Europese Commissie goedgekeurde vorm zijn. Door online persoonsgegevens te verstrekken, geven bezoekers toestemming voor deze overdracht en/of opslag van hun persoonsgegevens over de grenzen heen.

Als wij jouw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden met jouw toestemming, kan je deze toestemming ten allen tijde intrekken.

 1. Keuzes

Over het algemeen wordt u niet gevraagd persoonsgegevens aan Wave Agency te verstrekken, maar we kunnen u wel vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om u aanvullende informatie over onze diensten en evenementen te kunnen verschaffen. Wave Agency kan ook uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te mogen gebruiken, en u heeft de keuze om deze toestemming al dan niet te verlenen. Als u ervoor kiest zich aan te melden voor bepaalde diensten of berichten, zoals een digitale nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor op elk moment afmelden door de instructies te volgen die in elk bericht zijn opgenomen. Als u besluit zich voor een dienst of bericht af te melden, streven wij ernaar uw gegevens onmiddellijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende gegevens nodig hebben voordat wij uw verzoek kunnen verwerken.

Zoals hierboven beschreven onder “Cookies”, als u wilt voorkomen dat cookies u tijdens uw bezoek aan onze website herkenbaar maken, kunt u uw browser zodanig instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u een melding te zien krijgt wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat bepaalde gedeelten van onze websites mogelijks niet naar behoren functioneren als u ervoor kiest cookies te weigeren.

 

 1. Uw rechten

Als u persoonsgegevens aan Wave Agency verstrekt, heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op inzage

 

U hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken;
 • voor welke doeleinden wij ze verwerken;
 • welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
 • met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen;
 • hoelang ze bewaard worden;
 • informatie over uw rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissen, …) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • wat de aan de geautomatiseerde verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens onderliggende logica is.

 

 

 1. Recht op rectificatie

 

Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om deze aan te passen.

 

 

 1. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

 

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Dat is onder meer het geval wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist om die in te trekken;
 • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw gegevens en er aan onze kant geen gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de uwe;
 • u uw toestemming hebt gegeven toen u minderjarig was en u ze nu wenst in te trekken, omdat u zich bewust geworden bent van de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van uw gegevens;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
 • Onze archivering.

 

 

 

 

 1. Recht op beperking van de verwerking

 

In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat is onder meer het geval wanneer:

 • u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren; en
 • uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • de verwerking onrechtmatig is, maar u wenst niet om de gegevens te verwijderen

 

De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:

 • de verwerking van uw gegevens is nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • de verwerking is nodig om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;
 • de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang.

 

 1. Recht op overdraagbaarheid

 

 In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt:

 • aan u worden overgedragen; of
 • door Wave Agency rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

 

Dat is het geval wanneer:

 • u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens of de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en
 • wanneer het om een geautomatiseerde verwerking gaat.

 

 1. Recht van bezwaar

 

 1. Algemeen

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

 

Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

 

 1. In het kader van prospectie

 

U hebt altijd het recht om op ieder ogenblik en zonder kosten bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van prospectie, en Wave Agency kan geen enkele uitzondering inroepen.

 

Dit betreft ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover die verband houdt met prospectie.

 

 1. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u

 

Wave Agency garandeert dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

 

Wave Agency is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier. Wave Agency zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat eventuele profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben.

 

In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons;
 • gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan is.

 

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.

 

 1. Recht om uw toestemming in te trekken

 

Wanneer de verwerking door externe partijen op uw toestemming gebaseerd is, kunt u op ieder ogenblik bezwaar maken tegen:

 • de verwerking van de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden en
 • de verwerking van persoonsgegevens over uw gezondheid.

 

In dat geval zou Wave Agency zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om een tussenkomst. Die intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

 

 1. Tot wie kunt u zich richten?

 

 Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar onze … , die de volgende contactgegevens heeft:

 

 

         WAVE AGENCY NV

Adres: Alfred Nichelsstraat 14, 9300 Aalst

Ondernemingsnummer: BTW BE 0563 764 592

Telefoon: 053 41 78 25

E-mail: koen@wave-agency.com

 

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, die de volgende contactgegevens heeft:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

 

 1. Beveiliging en integriteit van gegevens

Wave Agency heeft passende beveiligingsmaatregelen en –procedures in plaats gesteld om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks de verregaande inspanningen van Wave Agency kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is. Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden.

Wij leveren ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk is om aan een verzoek van de betrokkene te voldoen of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. Links naar andere websites

Houd er rekening mee dat websites van Wave Agency links naar andere websites kunnen bevatten, met inbegrip van websites die door andere kantoren, lid van Wave Agency, worden onderhouden en waarop niet deze Privacyverklaring, maar andere privacyverklaringen van toepassing zijn, die enigszins kunnen afwijken. Wij raden gebruikers aan het privacybeleid van elke website door te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Door u te registreren op een Wave Agency -website en vervolgens naar een andere Wave Agency -website te surfen, terwijl u nog bent aangemeld, gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de Wave Agency -website die u bezoekt.

 1. Wijzigingen aan deze verklaring

Wave Agency kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om onze huidige praktijken weer te geven op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen wij de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan de pagina aanpassen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Wave Agency uw gegevens beschermt.

Indien wij belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop bij u persoonsgegevens bewerken, zullen wij dit duidelijk maken op onze website.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Wave Agency is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Met wie contact opnemen in geval van vragen?

We hebben een specifieke contactpersoon aangesteld die uw vragen of verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring, eventuele specifieke privacymededelingen, uw persoonsgegevens (en de verwerking ervan), zal behandelen.

Voor vragen of verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw rechten uit te oefenen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via koen@wave-agency.com.

 1. Vragen inzake privacy en over de handhaving

Wave Agency zet zich in om persoonsgegevens online te beschermen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via koen@wave-agency.com. U mag dit adres ook gebruiken om eventuele zorgen betreffende de naleving van onze Privacyverklaring kenbaar te maken.

In ieder geval heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

Belgische Privacy Commissie

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

1 “WAVE AGENCY”, “wij”, “we”, “ons”, “onze” verwijst naar WAVE AGENCY NV.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen, zullen we dit duidelijk maken via onze websites of door rechtstreeks contact met u op te nemen.

 

 

 

 

AANVULLING PRIVACYVERKLARING: SOLLICITATIES

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij een sollicitatie via ons online formulier vragen wij u om volgende persoonsgegevens:

Verplicht in te vullen:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres

In uw CV en motivatiebrief bepaalt u zelf welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend om u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of een afwijzing.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Bij een afwijzing op uw sollicitatie verwijderen wij uw persoonsgegevens gelijk na het sturen van de afwijzing; óf
 • Als wij op dit moment geen passende vacature hebben, maar wij uw gegevens wel willen bewaren voor mogelijk toekomstige vacatures, vragen wij hiervoor uw akkoord en informeren wij u daarbij over de bewaartermijn.
 • Als u wordt aangenomen, dan worden het doel en de bewaartermijn van toepassing die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.